Mức chiết khấu

Bảng chiết khấu theo quy định áp dụng toàn quốc
bảng chiết khấu